AB Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Yönergesi (CSRD), şirketleri küresel değer zincirlerinde insan haklarına ve çevreye saygılı, sürdürülebilir ve sorumlu yaklaşıma teşvik edecek yükümlülükleri içmektedir ve 23 Şubat 2022 tarihinde AB Komisyonu tarafından kabul edilmiştir. Yönerge AB Parlamentosu ve Konseyi onayına sunulacak olup, onay sonrasında üye devletler yönergeyi kendi ulusal hukuklarına aktaracaklar. Söz konusu Yönergenin 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girmesi ve geriye dönük olarak 2023 yılı için uygulanması öngörülmektedir. 

Söz konusu Yönerge, AB’nin finansal olmayan konulardaki raporlama (CSR Raporlamaları) düzenlemelerinin yerini alacaktır. Esasen bu yeni düzenleme, mevcut CSR raporlama kurallarının sürdürülebilirliğin yeni konularına yönelik güncellenmesidir. Yönerge, şirketleri, bağlı kuruluşlarında ve bütün değer zincirinde, insan hakları ve çevresel etkileri izlemek, belirlemek, değerlendirmek, önlemek, sona erdirmek ve iyileştirmek konularında sorumlu tutmaktadır.

Faydalı linkler:
AB Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Yönergesi
Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI), şirketler, hükümetler ve sivil toplum örgütleriyle iletişim içinde sürdürülebilirlik raporlarının Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) ve Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim (ESG) boyutlarıyla oluşturulması konusunda kurallar ve standartlar geliştirmektedir. Bu standartlar, raporların kalitelerinin artmasına ve karşılaştırılabilir olmalarına katkı sağlamaktadır.

Faydalı linkler:
Küresel Raporlama İnisiyatifi
Karbon Saydamlık Projesi (CDP), 2000 yılında gönüllülük ilkesi ile kurulmuştur. İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak amacıyla faaliyet yürüten önemli STK’lardan birisidir. Kurumsal yapıda, iklim değişikliği, su, şehir sürdürülebilirliği ve orman konularında geniş risk verilerine sahiptir. Raporlama konusunda Küresel Raporlama İnisiyatifi GRI başta olmak üzere, diğer uluslararası kuruluşlarla yakın işbirliği içinde çalışmalar yapmaktadır.

Faydalı linkler:
Karbon Saydamlık Projesi
Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu (ISO)’nun özellikle, ISO 14001 standartları Çevre Yönetim Sistemi çerçevesini kapsamlı şekilde çizmektedir. ISO 14000 standartları ailesi sürdürülebilir kalkınma amaçlarından 13 numaralı “İklim Eylemi” ile ilişkilidir. ISO 26000 standartları da sürdürülebilirlik konularından sosyal sorumluluk konularına ağırlık vermekte, bu alanda yönetim sistemi oluşumuna katkı sağlamaktadır. ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi’nin çerçevesini çizer. Analizler ile riskli durumların önceden belirlenmesine yardımcı olur. AB Çevre Yönetim Sistemi ISO 14001 şartları ile uyumludur. Her branştan ve her büyüklükte işletme için uygundur. Enerji kullanımından atıklara kadar hemen her türlü çevre konularını kapsar. Uygulanmasında çalışan herkesin faaliyetin bir parçası olması hedeflenir.

Faydalı linkler:
ISO 14001
Sürdürülebilir Kalkınma Kurulu, 2001 yılında Almanya’da kamu, özel sektör ve STK’ların katılımı ile oluşturulan, 2010 yılında strateji, CSR konuları, raporlar, eğitim vb. sürdürülebilirlikle ilgili birçok konuda yardımcı olmak için, 20 ana başlıktan oluşan Alman Sürdürülebilirlik Kodeksi’ni (DNK) yayımlamıştır. DNK’nın 20 ana başlığı; “strateji, önemlilik, hedefler, değer zincirinin derinliği, sorumluluk, kurallar ve süreçler, kontroller, teşvik sistemleri, paydaşların katılımı, yenilikçilik ve ürün yönetimi, doğal kaynakların kullanımı, kaynak yönetimi, iklimle ilgili emisyonlar, çalışan hakları, fırsat eşitliği, niteliklilik, insan hakları, toplumsallık, politik etki, kanun ve düzenlemelere uygun davranış” olarak belirlenmiştir. Bu ilkeler, GRI ve EFFAS prensipleri ile uyumludur. 

Faydalı linkler:
Alman Sürdürülebilir Kalkınma Kurulu
Alman Mühendislik Federasyonu (VDMA) çatısı altında bir sürdürülebilirlik girişimi olan Mavi Yetkinlik (Blue Competence), enerji ve kaynak açısından verimli tesis ve sistemlerin üreticisi olarak makine ve ekipman imalatının oynadığı rolün önemini vurgulamaktadır. Mavi Yetkinlik, aşağıda 4 başlık altında özetlenen 12 sürdürülebilirlik ilkesini esas almaktadır. Sürdürülebilirliğin stratejik, operasyonel, kültürel ve iletişim yönlerini dikkate alan Mavi Yetkinlik, Brundtland Raporu ile Almanya Sürdürülebilir Kalkınma Konseyi’nin tanımlarından yola çıkarak, sürdürülebilirliği bütünsel bir eylem olarak ele almaktadır.

Faydalı linkler:
Mavi Yetkinlik
EcoVadis, şirketlere bütünsel bir sürdürülebilirlik değerlendirmeleri hizmeti sağlar. EcoVadis Değerlendirmesi; Çevre, İşçi ve İnsan Hakları, Etik ve Sürdürülebilir Tedarik açısından etkileri içeren geniş bir yelpazedeki finansal olmayan yönetim sistemlerini kapsar. Her şirket, şirket büyüklüğüne, konumuna ve sektörüne özgü önemli konularda değerlendirilir. Bu kanıta dayalı değerlendirmeler, kolay okunan puan kartlarında özetlenerek sıfırdan yüze kadar (0-100) puanlar ve uygun oluğunda madalyalar (bronz, gümüş, altın) verilir. Bunun yanında puan kartları, güçlü yönler ve iyileştirme alanlarıyla ilgili, değerlendirilen şirketlerin sürdürülebilirlik çabalarını odaklamak ve sürdürülebilirlik performanslarını iyileştirmek üzere düzeltici eylem planları geliştirmek için kullanabilecekleri yönlendirmeler sağlar.

Faydalı linkler:
EcoVadis