AB şirketlerinin sürdürülebilirlik performansının raporlanması ve şeffaflığın artırılması amacıyla 5 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren AB Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (The EU Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD)[1]  kapsamında AB, CSRD’ye geçiş için dört aşamalı bir takvim ve uygulama öngörmüştür (Bknz. ekli sunum).

CSRD Raporlamalarında; finansal, yönetsel ve kurumsal sosyal sorumluluk kapsamına giren konuların, sürdürülebilirliğin çevresel/sosyal/yönetsel (ESG) boyutlarında benimsenen strateji, politika, uygulama ve gelişmelerin bütünsellik içinde raporlanması beklenmektedir. 

Ocak 2024’den itibaren, belirlenen kriterler dahilinde, öncelikle büyük ölçekli şirketlerden başlamak üzere, kurumsal sürdürülebilirlik raporlama uygulamasına başlanacaktır. 

CSRD kapsamında, kriterlere uyan şirketlerden paylaşılması istenecek bilgiler arasında; 
 1. İş modelinin, stratejisinin ve sürdürülebilirlik risklerinin ve fırsatlarının kısa açıklaması, 
 2. Net ESG hedeflerinin belirlenmesi ve bu hedeflerdeki ilerlemelerin ve (varsa) geçiş planlarının yıllık olarak yayınlanması, 
 3. AB Taksonomisine uyum hakkında bilgi verilmesi, 
 4. Uzun vadeli vizyon ve strateji ve sürdürülebilirlik ilişkisi, 
 5. Sürdürülebilir bir ekonomik modelin paydaşı olma planları,
 6. Paris Anlaşması doğrultusunda küresel ısınmayı sınırlamak ve 2050 yılına kadar iklim nötr hale getirmek için alınacak önlemlerin belirlenmesi,
 7. Kömür, petrol ve doğal gaz yoğun faaliyetlerin durdurulmasına yönelik yol haritasının oluşturulması,
 8. Şirketi etkileyen sürdürülebilirlik konuları ve şirketin sürdürülebilirlik konuları üzerindeki etkisinin açıklanması (“çifte önemlilik” (double materiality), 
 9. Sera gazı emisyon hedefleri,
 10. Sürdürülebilirlikle ilgili politikalar,
 11. Sürdürülebilirlik konuları ile şirket operasyonlarının ve değer zincirinin mevcut ve potansiyel olumsuz etkilerine ilişkin olarak uygulanan durum tespiti süreçleri, vb. bilgiler bulunmaktadır.
CSRD'nin uygulamaya girdiği tarihten itibaren 18 ay içinde (Temmuz 2024’e kadar) AB üyesi devletler, bu Direktifi iç hukuklarına uygulamak durumundadır. 
Fransa, CSRD'ye yönelik iç mevzuat uyumunu Aralık 2023’de gerçekleştirmiş ve iç mevzuat uyumunu yapan ilk AB üyesi olmuştur. Diğer, üye devletler gibi, Almanya da, Temmuz 2024’e kadar iç mevzuat uyumunu tamamlamak için çalışmaktadır. 

Almanya  Federal Adalet ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı 22 Mart 2024 tarihinde, CSRD Direktifinin ulusal mevzuata uyumu için hazırlanan yasa tasarısını yayınlamıştır. AB genelinde, CSRD uygulaması kapsamına giren şirketlerin önemli bir kısmının Alman şirketleri olması nedeniyle[2] Almanya'daki mevzuat düzenlemesi, Türkiye’den Almanya’ya ihracat yapan firmalar açısından önemlidir.

Taslak metne ilişkin görüşler, çeşitli kuruluşların katılımı çerçevesinde 19 Nisan 2024 tarihine kadar Alman Federal Adalet ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı’na (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz) sunulabilecektir. 


[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022L2464

[2] CSRD uygulamasından etkilenecek 50.000 şirketin 15.000’i Alman şirketleridir.

* EK-1 Almanya  Federal Adalet ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı Basın Açıklaması (Gayrıresmi  Taslak Tercüme)
 https://www.bmj.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2024/0322_CSRD-UmsG.html

* EK-2 Taslak Düzenleme 
https://www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/2024_CSRD_UmsG.html

* RefE: Kurumsal sürdürülebilirlik raporlamasına ilişkin 537/2014 sayılı Tüzük (AB) ile 2004/109/EC, 2006/43/EC ve 2013/34/EU sayılı Direktifleri tadil eden 14 Aralık 2022 tarihli ve 2022/2464 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifinin (AB) uygulanmasına ilişkin kanun tasarısı
https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetzgebung/RefE/RefE_CSRD_UmsG.pdf?__blob=publicationFile&v=2

* EK-3 Sinopsis, Değişiklik Yapılacak Mevzuat ve Karşılaştırma
https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetzgebung/Synopse/Synopse_CSRD-UmsG_RefE.pdf?__blob=publicationFile&v=2