Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)’de Sürdürülebilirlik konusu, kalkınma başlığında ele alınmaktadır. Üye ülkeler 2009 yılında “Yeşil Kalkınma” kapsamındaki OECD stratejisini kabul etmişlerdir. Bu kapsamda, ekonomik kalkınmanın; doğayı bozmadan, biyo çeşitliliğe ve doğal kaynaklara zarar vermeden sağlanması hedefine yer verilmiştir. OECD sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek amacıyla, çevresel, sosyal, ekonomik ve yönetsel boyutlu etkileri göz önünde bulundurarak, sürdürülebilir üretimin temel göstergelerini belirlemiş “2030 için Daha İyi Politikalar” başlığı ile OECD Eylem Planı’nı uygulamaya koymuştur.

Faydalı linkler:
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
Yeşil Büyüme
OECD Aksiyon Planı
Avrupa Finansal Analistler Birliği Federasyonu (EFFAS), finansal analistler için Avrupa çapında profesyonel bir ulusal dernekler ağıdır. EFFAS ve Alman Finansal Analizler ve Varlık Yönetimi Derneği çevresel ve sosyal faktörlerin finansal raporlama sistemine entegrasyonunu sağlayan bir kılavuz hazırlamıştır. Söz konusu kılavuzda çevresel, kurumsal ve sosyal yönetişim için performans göstergelerinin belirlenmiştir.

Faydalı linkler:
EFFAS Rehberi
Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC), şirketler, standart kuruluşları, yatırımcılar ve STK’lar tarafından kurulmuş küresel bir oluşumdur. Ana amacı sermaye dağılım bilgilerinde kaliteyi artırmak, tüm finansal faktörlerin kurumsal raporlamaya entegre edilmesine yardımcı olmak, sermayenin dağılımında hesap verilebilirlik ve yönetilebilirlik öğelerini güçlendirmektir. Dünya çapında entegre raporlama konusunda şirketlere bir kılavuz hizmeti sağlamaktadır.

Faydalı linkler:
IIRC Raporu
Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB), ABD sermaye piyasalarında işlem gören işletmelerin sürdürülebilirlik alanında tutarlı, karşılaştırılabilir ve güvenilir açıklamalar yapabilmeleri için sürdürülebilirlik muhasebe sistemi geliştirilmesi amacıyla kurulmuş bir bağımsız kuruluştur. Yatırımcılar ve şirketler için sürdürülebilirlikle ilgili önemli finans bilgi kaynağıdır.

Faydalı linkler:
SASB Standartları
Strateji ve Bütçe Başkanlığı, sürdürülebilirlik ve kalkınma konularındaki ulusal çalışmaları çalışmaları koordine etmektedir. BM’nin 17 SKA’sı ile ilgili yapılan mevcut durum değerlendirmelerinin yer aldığı bir rapor hazırlanmıştır. 

Faydalı linkler:
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Değerlendirme Raporu
Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, ilgili kuruluşların katılımıyla, sürdürülebilirlik perspektifinden, “Yeşil Mutabakat Eylem Planı” hazırlanmıştır. AB’nin Yeşil Mutabakat girişimi esas alınarak hazırlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı; Türkiye’nin, uluslararası ticaret ve ekonomide meydana gelen değişim ve dönüşüm karşısında, kalkınma hedefleri doğrultusunda, sürdürülebilir ve kaynak etkin bir ekonomiye geçişini desteklemektedir.

Faydalı linkler:
Yeşil Mutabakat Eylem Planı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, SKA 12: Sorumlu Üretim Tüketim ve SKA 13: İklim Eylemi’nden sorumlu koordinatör kurumdur. Yapılan yasal düzenlemeyle Bakanlık bünyesinde “İklim Değişikliği Başkanlığı” kurulmuştur. Ayrıca birçok kurum ve kuruluşun katılımı ile “İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu” oluşturulmuştur. Bakanlık koordinasyonunda “Türkiye'nin Döngüsel Ekonomiye Geçiş Potansiyelinin Değerlendirilmesi için Teknik Destek Projesi (DEEP)” yürütülmektedir.

Faydalı linkler:
Döngüsel Ekonomi Politikaları
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), iklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve Avrupa Yeşil Mutabakatı hedefleri doğrultusunda, ihracatçılara yol göstermek amacıyla Sürdürülebilirlik Eylem Planı oluşturmuştur. Ayrıca sektörel bazda eylem planları hazırlanması için destek vermektedir.

Faydalı linkler:
Sektörel Eylem Planları
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), BM sürdürülebilir kalkınma göstergeleri kapsamında, Türkiye’de ilgili kuruluşların veri oluşturma, veri doğrulama ve veri mevcudiyeti araştırma taleplerini karşılamak için koordinasyona devam etmekte; küresel sürdürülebilirlik göstergelerinin üretilmesi için kurumlararası teknik iş birliği imkanlarını geliştirmektedir.

Faydalı linkler: 
Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri
Borsa İstanbul (BİST), BİST, bu görevlerden hareketle, Borsada işlem gören şirketlerde çevre, sosyal sorumluluk ve kurumsal yönetim konusunda farkındalık yaratmak için, 2014 yılında Şirketler İçin Sürdürülebilirlik Rehberi’ni hazırlamıştır. Sürdürülebilirlik endeksleri oluşturmak ve ürünlerini geliştirmek amacıyla, 2014’den bu yana Sürdürülebilirlik Endeksi ve 2021’den itibaren de Sürdürülebilirlik Katılım Endeksi hesaplaması yapmaktadır.

Faydalı linkler: 
Sürdürülebilirlik Endeksi
Şirketler İçin Sürdürülebilirlik Rehberi
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlanan “Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi”; ilgili mevzuatta belirtilen halka açık ortaklıkların çevresel, sosyal, yönetsel çalışmalarını sürdürürken açıklamaları beklenen temel ilkeleri göstermektedir. Bu ilkelerin uygulanması gönüllü olmakla birlikte, uygulanıp uygulanmadığının “uy ya da açıkla” prensibiyle raporlanması zorunlu tutulmaktadır.

Faydalı linkler: 
Sermaye Piyasası Kurulu Sürdürülebilirlik Rehberleri